JEDENÁSTA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Čuj, Pane, hlas môjho volania. Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma, ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása. (Porov. Ž 27, 7. 9)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, sila tých, čo v teba dúfajú,
bez teba ľudská slabosť nič nezmôže; *
vypočuj naše prosby a ustavične nám
pomáhaj svojou milosťou, —
aby sme verne plnili tvoje prikázania,
a tak sa ti páčili zmýšľaním i skutkami.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, chlieb a víno nám dávaš
za telesný pokrm, ktorý živí naše telo,
a premieňaš ich na sviatosť, ktorá nás posväcuje; *
daj, prosíme, —
aby sme z nich čerpali vždy novú silu pre telo i pre dušu.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE 
O jedno prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života. (Ž 27, 4)
Alebo:
Svätý Otče, zachovaj vo svojom mene tých, ktorých si mi dal, aby boli jedno ako my, hovorí Pán. (Jn 17, 11)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, toto sväté prijímanie naznačuje,
že veriaci sú zjednotení v tebe; *
daj, prosíme, —
aby táto sviatosť v tvojej Cirkvi
vytvárala účinnú jednotu.
Skrze Krista, nášho Pána.