DVANÁSTA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Pán je sila svojho ľudu a útočište spásy pre svojho Pomazaného. Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov
a spravuj ich a dvíhaj ich až naveky. (Porov. Ž 28, 8 – 9)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Pane, daj, aby sme vždy uctievali
a milovali tvoje sväté meno, *
veď ty nás stále miluješ —
a neprestajne nás vedieš na ceste života.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi túto obetu zmierenia a chvály *
a daj, nech nás očistí, —
aby sme ti mohli slúžiť s úprimným srdcom.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba, Pane, a ty im dávaš pokrm v pravý čas. (Ž 145, 15)
Alebo:
Ja som dobrý pastier; aj svoj život položím za ovce, hovorí Pán. (Jn 10, 11. 15)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, obnovil si nás
vzácnym pokrmom presvätého Tela a Krvi; *
prosíme ťa, dopraj, —
aby nám ich časté prijímanie
bolo istou zárukou spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.