DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Všetko, čo si nám urobil, Pane, spravodlivo si urobil,
lebo sme zhrešili proti tebe a nezachovávali sme tvoje prikázania. Ale osláv svoje meno a zaobchádzaj s nami
podľa svojho nesmierneho milosrdenstva.  (Dan 3, 31. 29. 30. 43. 42)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty najviac prejavuješ
svoju všemohúcnosť,
keď sa zmilúvaš a odpúšťaš; *
neprestajne nám dávaj svoju milosť, —
aby sme dôverou v tvoje prisľúbenia
dosiahli účasť na nebeskej blaženosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, milosrdný Bože, *
nech ti je milá táto naša obeta, —
aby sa nám stala prameňom hojného požehnania.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pamätaj na slovo, čo si dal svojmu služobníkovi, Pane, lebo ním si mi dal nádej. To ma utešuje v ponížení. (Porov. Ž 119, 49 – 50)
Alebo:
Čo je Božia láska, poznali sme z toho,
že on položil za nás svoj život;
aj my sme povinní dávať život za bratov. (1 Jn 3, 16)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech nás táto
vznešená sviatosť obnovuje na duchu i na tele, *
aby sme mali účasť na sláve Ježiša Krista, —
s utrpením ktorého sa zjednocujeme vždy,
keď zvestujeme jeho smrť.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.