DVADSIATA PIATA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Ja som spása ľudu, hovorí Pán. V akomkoľvek súžení ma budú vzývať, vyslyším ich a budem ich Pánom naveky.
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, všetky ustanovenia posvätného zákona
zhrnul si do prikázania lásky k tebe a k blížnemu; *
daj nám silu plniť tvoju vôľu, —
aby sme tak mohli dosiahnuť večný život.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
dobrotivo prijmi obetné dary svojho ľudu, *
aby sme touto nebeskou sviatosťou dosiahli dobrá, —
po ktorých túžime s vierou a nábožnosťou.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Ty si dal príkazy, aby sa verne plnili. Kiež by ma moje cesty viedli tak,
žeby som zachovával tvoje ustanovenia. (Ž 119, 4 – 5)
Alebo:
Ja som dobrý pastier, hovorí Pán,
poznám svoje a moje poznajú mňa.  (Jn 10, 14) 
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, ty nás obnovuješ svojimi sviatosťami; *
prosíme ťa, ustavične nás sprevádzaj svojou pomocou, —
aby sa spásonosné účinky týchto tajomstiev
prejavovali aj v našom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.