DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV 
Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?
Ale ty si milostivý, Bože Izraela. (Ž 130, 3 – 4)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, —
aby sme vždy horlivo konali dobré skutky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše modlitby a obetné dary *
a daj, aby nás posvätná služba, ktorú nábožne konáme, —
priviedla do nebeskej blaženosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude. (Porov. Ž 34, 11)
Alebo:
Keď sa zjaví Pán, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. (1 Jn 3, 2)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, ty nás živíš
presvätým Telom a Krvou svojho Syna; *
pokorne ťa prosíme, —
daj nám aj účasť na svojom božskom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.