DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA
 
VSTUPNÝ SPEV
Zmiluj sa Pane, nado mnou, veď k tebe volám deň čo deň; lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý
a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú. (Porov. Ž 86, 3. 5)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Mocný Bože, prameň všetkého dobra,
zaštep nám do srdca lásku k tvojmu menu
a posilňuj našu nábožnosť, *
aby sa v nás dobro vzmáhalo —
a pod tvojou ochranou sa aj uchovalo.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, nech nám táto svätá obeta
stále prináša spásonosné požehnanie, *
aby sa tvojou mocou uskutočnilo to, —
čo slávime ako tajomstvo.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna a vyhradil si ju bohabojným. (Ž 40, 20)
Alebo:
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj,
lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Mt 5, 9 – 10)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás chlebom z nebeského stola; *
daj, prosíme, aby tento pokrm lásky
posilňoval naše srdcia —
a pobádal nás slúžiť ti v našich bratoch a sestrách.
Skrze Krista, nášho Pána.