DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV 
K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš.
Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová.
Chráň ma, Pane, ako zrenicu oka, skry ma v tôni svojich perutí. (Porov. Ž 17, 6. 8)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože, *
pomáhaj nám, aby sme vždy
ochotne plnili tvoju vôľu —
a slúžili ti s úprimným srdcom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
pomôž nám slúžiť ti
pri tvojom oltári s úprimným srdcom *
a daj, aby nás očistila tvoja milosť —
a posvätili tajomstvá, ktoré slávime.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú;
aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakŕmil.
(Porov. Ž 33, 18 – 19)
Alebo:
Syn človeka prišiel, aby položil svoj život ako výkupné za mnohých. (Mk 10, 45)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
nech nám prijatie
nebeského pokrmu pomáha, *
aby sme správne užívali pozemské dobrá —
a túžili aj po nebeských.
Skrze Krista, nášho Pána.