DRUHÁ NEDEĽA
 
VSTUPNÝ SPEV
Nech sa ti, Bože, klania celá zem a nech ti spieva; nech ospevuje tvoje meno, Najvyšší. (Ž 66, 4)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
ty riadiš všetko na nebi i na zemi; *
dobrotivo splň prosby svojho ľudu —
a daruj našim časom svoj pokoj.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
pomôž nám nábožne sláviť tieto tajomstvá, *
lebo vždy, keď slávime pamiatku Kristovej obety, —
uskutočňuje sa dielo nášho vykúpenia.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Prestieraš mi stôl a kalich mi napĺňaš až po okraj. (Porov. Ž 23, 5)
Alebo:
My sme uverili a spoznali lásku, akú má Boh k nám. (1 Jn 4, 16)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, nasýtil si nás
tým istým nebeským chlebom; *
naplň nás Duchom svojej lásky —
a zjednoť naše srdcia i mysle.
Skrze Krista, nášho Pána.