DEVIATA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, Pane, lebo som sám a úbohý.
Pozri na moju biedu a na moje trápenie
a odpusť mi všetky priestupky. (Porov. Ž 25, 16. 18)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, tvoja prozreteľnosť
je neomylná vo všetkých rozhodnutiach; *
preto ťa pokorne prosíme,
odvráť od nás, čo je škodlivé, —
a daj nám všetko, čo slúži na spásu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, s dôverou v tvoju dobrotu
prichádzame s darmi k svätému oltáru; *
daj, aby nás očistila tvoja milosť —
a posvätili tajomstvá, ktoré slávime.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová. (Porov. Ž 17, 6)
Alebo:
Veru, hovorím vám:
Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať, hovorí Pán. (Mk 11, 23. 24)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, živíš nás Telom a Krvou svojho Syna; *
prosíme ťa, veď nás svojím Duchom,
aby sme ťa vyznávali nielen slovami a jazykom,
ale aj skutkami a v pravde, —
a tak si zaslúžili vojsť do nebeského kráľovstva.
Skrze Krista, nášho Pána.