DESIATA NEDEĽA
 
VSTUPNÝ SPEV 
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? Moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. (Porov. Ž 27, 1 – 2)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, od teba pochádza každé dobro; *
prosíme ťa, osvecuj náš rozum,
aby sme poznali, čo je správne, —
a posilňuj našu vôľu, aby sme podľa toho aj konali.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
milostivo zhliadni na našu službu, *
aby sa ti naša obeta páčila —
a v nás rozmnožovala lásku.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj, Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem. (Ž 18, 3)
Alebo:
Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. (1 Jn 4, 16)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás tvoja uzdravujúca moc
dobrotivo oslobodzuje od zlých žiadostí —
a privedie k pravému dobru.
Skrze Krista, nášho Pána.