KBS
[pondelok] [utorok] [streda] [Nanebovstúpenie Pána] [štvrtok] [piatok] [sobota]


ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Nadšene ohlasujte, aby to bolo počuť, zvestujte to až po kraj zeme;
Pán vyslobodil svoj ľud, aleluja. (Porov. Iz 48, 20)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach. 

KOLEKTA
Všemohúci Bože,
dopraj nám sláviť s úprimnou horlivosťou
tieto radostné dni na oslavu vzkrieseného Pána, *
aby sa jeho zmŕtvychvstanie,
ktoré opätovne slávime, —
ustavične prejavovalo v našich skutkoch.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše modlitby,
ktorými sprevádzame tieto obetné dary, *
a láskavo nás očisti, —
aby sme mohli dôstojne sláviť
sviatosť tvojej lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania, hovorí Pán. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa,
aby zostal s vami naveky, aleluja. (Jn 14, 15 – 16)
 
PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci a večný Bože,
Kristovým zmŕtvychvstaním
si nám otvoril cestu do večného života; *
zveľaďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva —
a naplň naše srdcia silou
spásonosného pokrmu, ktorý sme prijali.
Skrze Krista, nášho Pána.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania


PONDELOK
po Šiestej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje, aleluja. (Rim 6, 9)
 
KOLEKTA
Milosrdný Bože, *
daj, aby sa v našom živote
vždy prejavovali milosti, —
ktoré si nám udelil pri slávení
veľkonočných sviatkov.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi dary plesajúcej Cirkvi, *
ktorej si pripravil svätú veľkonočnú radosť, —
a priveď ju do večnej blaženosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ježiš si stal doprostred svojich učeníkov a povedal im: Pokoj vám, aleluja. (Jn 20, 19)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
láskavo zhliadni na svoj ľud, *
ktorý si duchovne obnovil nebeskou sviatosťou, —
a daj, aby sme došli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
UTOROK
po Šiestej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Radujme sa a plesajme, vzdávajme Bohu slávu,
lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh, aleluja. (Zjv 19, 7. 6)

KOLEKTA
Všemohúci a večný Bože,
prosíme ťa, dopraj, *
aby sme mali opravdivú účasť —
na zmŕtvychvstaní tvojho Syna Ježiša Krista.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje...


NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
nech nás ustavične sprevádza radosť
z týchto veľkonočných tajomstiev, *
ktorými sa neprestajne uskutočňuje naša spása, —
a daj, aby sa nám stali prameňom večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy, aleluja. (Porov. Lk 24, 46. 26)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, vypočuj naše prosby, *
aby nás účasť na svätých tajomstvách
nášho vykúpenia posilňovala v tomto živote —
a priviedla do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
STREDA
po Šiestej veľkonočnej nedeli

Ranná omša

V krajinách, kde sa Nanebovstúpenie Pána slávi v nasledujúcu nedeľu, sa táto omša použije aj večer.

VSTUPNÝ SPEV
Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi;
tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom, aleluja. (Porov. Ž 18, 50; 22, 23)

KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, *
daj, nech tak slávime tajomstvo
zmŕtvychvstania tvojho Syna, —
aby sme si zaslúžili radovať sa
so všetkými svätými, keď príde v sláve.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, pri slávení tejto vznešenej obety
nám dávaš účasť na jedinom a najvyššom božstve; *
prosíme ťa, —
pomáhaj nám dôsledne žiť
podľa tvojej pravdy, ktorú sme spoznali.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán hovorí: Ja som si vás vyvolil zo sveta
a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, aleluja. (Porov. Jn 15, 16. 19)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
dobrotivo ochraňuj svoj ľud,
ktorý si nasýtil nebeským pokrmom, *
a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu —
a prešiel k novému životu.
Skrze Krista, nášho Pána.


Slávnosť Nanebovstúpenia Pána | omša na vigíliu | omša v deň slávnost |ŠTVRTOK
po Šiestej veľkonočnej nedeli

V krajinách, kde sa slávnosť Nanebovstúpenia Pána slávi v najbližšiu nedeľu.
 
VSTUPNÝ SPEV
Bože, keď si kráčal na čele svojho ľudu,
kliesnil si im cestu a býval si s nimi;
zem sa zatriasla a rozpršala sa aj obloha, aleluja. (Porov. Ž 68, 8 – 9. 20)

KOLEKTA
Bože, ty dávaš
svojmu ľudu účasť na vykúpení; *
prosíme ťa, dopraj, —
aby sme sa vždy tešili
zo slávneho zmŕtvychvstania
nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše modlitby,
ktorými sprevádzame tieto obetné dary, *
a láskavo nás očisti, —
aby sme mohli dôstojne sláviť
sviatosť tvojej lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Veľkonočná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta, aleluja. (Mt 28, 20)
 
PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci a večný Bože,
Kristovým zmŕtvychvstaním
si nám otvoril cestu do večného života; *
zveľaďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva —
a naplň naše srdcia silou
spásonosného pokrmu, ktorý sme prijali.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
PIATOK
po Šiestej veľkonočnej nedeli

VSTUPNÝ SPEV
Vykúpil si nás svojou krvou, Pane,
ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa 
a urobil si nás kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu, aleluja. (Zjv 5, 9 – 10)
 
KOLEKTA
Bože, Kristovým zmŕtvychvstaním
si nám otvoril cestu do večného života; *
povznes naše srdcia k Pôvodcovi našej spásy,
ktorý sedí po tvojej pravici, —
a keď náš Spasiteľ príde vo svojej sláve,
zaodej rúchom blaženej nesmrteľnosti
všetkých, ktorých si znovuzrodil svätým krstom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

V krajinách, kde sa slávnosť Nanebovstúpenia Pána slávi v najbližšiu nedeľu:
 
Pane, vypočuj naše prosby *
a daj, aby sa účinkom evanjelia
zavŕšili prisľúbenia tvojho slova —
a všetky tvoje adoptované deti dosiahli to,
čo predpovedalo svedectvo pravdy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
milostivo prijmi naše obetné dary *
a pomáhaj nám, aby sme si uchovali veľkonočné milosti —
a došli do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
Kristus, náš Pán, bol vydaný za naše hriechy a vzkriesený pre naše ospravedlnenie, aleluja.

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
ustavičnou láskou ochraňuj svoj ľud, *
ktorý si vykúpil smrťou svojho Syna, —
a daj, aby sme sa tešili
z jeho zmŕtvychvstania.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

SOBOTA
po Šiestej veľkonočnej nedeli
 
VSTUPNÝ SPEV
Ľud určený na vlastníctvo, zvestuj slávne skutky toho,
ktorý ťa z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla, aleluja. (Porov. 1 Pt 2, 9)
 
KOLEKTA
Bože, tvoj Syn
pred svojím nanebovstúpením
prisľúbil apoštolom Ducha Svätého; *
prosíme ťa, udeľ aj nám dary svojho Ducha, —
ako oni dostali rozmanité dary nebeskej múdrosti.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

V krajinách, kde sa slávnosť Nanebovstúpenia Pána slávi v najbližšiu nedeľu:

Prosíme ťa, Pane, povzbudzuj našu vôľu
ku konaniu dobrých skutkov, *
aby sme sa vždy usilovali o to, čo je lepšie, —
a čoraz hlbšie prežívali veľkonočné tajomstvo.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
láskavo posväť tieto dary, *
ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, —
a urob aj z nás večný dar pre teba.
Skrze Krista, nášho Pána.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal,
boli so mnou tam, kde som ja,
aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, aleluja. (Jn 17, 24)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme
sviatostný pokrm a pokorne prosíme, *
aby obeta, ktorú nám tvoj Syn
prikázal sláviť na svoju pamiatku, —
rozmnožila v nás lásku k tebe a k blížnemu.
Skrze Krista, nášho Pána.