KBS
TRETIA EUCHARISTICKÁ MODLITBA

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Nasleduje prefácia podľa rubrík, ktorá sa končí:
Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všetkých svetov.
Plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
Hosanna na výsostiach!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!
Hosanna na výsostiach!

Kňaz rozopne ruky a hovorí:
Hl Naozaj si svätý, Pane,
a právom ťa chváli
každé tvoje stvorenie,
lebo skrze svojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista,
mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko
a ustavične si zhromažďuješ ľud,
aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta.

Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary a hovorí:
Preto ťa, Pane, pokorne prosíme,
láskavo posväť svojím Duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu,

zopne ruky,
urobí znak kríža spolu nad chlebom a kalichom a hovorí:
aby sa stali Telom a + Krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista,

zloží ruky
ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá.

V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako si to vyžaduje ich povaha.
 
On v tú noc, keď bol zradený,
vezme chlieb,

drží ho trocha zdvihnutý nad oltárom a pokračuje:
vzal chlieb,
vzdával ti vďaky a dobrorečil,
lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:

trocha sa skloní
VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI,
LEBO TOTO JE MOJE TELO,
KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu,
znova ju položí na paténu a pokľaknutím adoruje.

Potom pokračuje:
Podobne po večeri

vezme kalich,
drží ho trocha zdvihnutý nad oltárom a pokračuje:
vzal kalich,
vzdával ti vďaky, dobrorečil
a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

trocha sa skloní
VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI,
LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI,
KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA MNOHÝCH
NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY.
TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje. Potom povie:
Hl Hľa, tajomstvo viery.

Ľud pokračuje zvolaním:
Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

Alebo:
Hl Vyznajme tajomstvo viery.
Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.

Alebo:
Hl Veľké je tajomstvo viery.
Spasiteľ sveta, zachráň nás,
veď ty si nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:
Preto, Pane, keď slávime pamiatku
spásonosného umučenia tvojho Syna
i jeho slávneho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia
a kým očakávame jeho druhý príchod,
prinášame ti so vzdávaním vďaky
túto živú a svätú obetu.
Zhliadni, prosíme, na dar svojej Cirkvi
a spoznaj v ňom obetovaného Baránka,
ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou;
a všetkých, ktorí sa živíme
Telom a Krvou tvojho Syna,
naplň Duchom Svätým,
aby sme boli v Kristovi
jedno telo a jeden duch.

1.k Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba,
aby sme dostali dedičstvo
s tvojimi vyvolenými,
najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou,
so svätým Jozefom, jej ženíchom,
s tvojimi svätými apoštolmi
a slávnymi mučeníkmi
(so svätým M., svätcom dňa alebo patrónom)
a so všetkými svätými,

ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojím orodovaním u teba.

2.k Prosímeťa,Pane,
nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu.
Vo viere a láske upevňuj svoju Cirkev putujúcu na zemi:
tvojho služobníka, nášho pápeža M., nášho biskupa M., 
(Tu možno spomenúť biskupa koadjútora alebo pomocných biskupov v zmysle Všeobecných smerníc Rímskeho misála) 
celý zbor biskupov,
všetkých kňazov a diakonov
i všetok vykúpený ľud.
Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba,
a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti.
▲ Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry
i všetkých, ktorí v tvojej milosti
odišli z tohto sveta.
Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy
zopne ruky
v Kristovi, našom Pánovi,
skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:
Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi
máš ty, Bože Otče všemohúci,
v jednote Ducha Svätého
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

Ľud zvolá:
Amen.

Nasleduje Obrad prijímania

Keď sa použije táto eucharistická modlitba v omšiach za zosnulých, možno povedať:
Pamätaj na svojho služobníka (svoju služobnicu) M., ktorého (ktorú)
si z tohto sveta (dnes) povolal k sebe.
Keďže sa stal (stala) podobným (podobnou) tvojmu Synovi v smrti,
daj mu (jej) účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní, keď Kristus vzkriesi mŕtvych
a naše smrteľné telo pripodobní svojmu oslávenému telu.
Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva aj ostatných našich zosnulých bratov a sestry
i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta.
Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy.
Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme teba, svojho Boha, z tváre do tváre;
budeme ti podobní po všetky veky a budeme ťa bez prestania chváliť

 
zopne ruky
v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.


Nasleduje Obrad prijímania