KBS
DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

Hoci je predpísaná vlastná prefácia, táto eucharistická modlitba sa môže použiť aj s inými prefáciami, osobitne s tými, ktoré stručne predstavujú tajomstvo spásy, ako sú napr. prefácie spoločné.
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, svätý Otče,
skrze tvojho milovaného Syna Ježiša Krista.

 
On je tvoje Slovo, skrze ktoré si všetko stvoril,
jeho si nám poslal za Spasiteľa a Vykupiteľa.
Mocou Ducha Svätého sa stal človekom
a narodil sa z Panny.
Aby splnil tvoju vôľu a získal ti svätý ľud,
rozpäl ruky na kríži, zomrel za nás,
a tak zlomil moc smrti a zjavil vzkriesenie.
Preto s anjelmi a so všetkými svätými
hlásame tvoju slávu a jedným hlasom voláme:

 
Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všetkých svetov.
Plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
Hosanna na výsostiach!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!
Hosanna na výsostiach!
 
Kňaz rozopne ruky a hovorí:
Hl Naozaj si svätý, Pane,
ty prameň všetkej svätosti.
 
Zopne ruky, drží ich vystreté nad obetnými darmi a hovorí:
Preto ťa prosíme,
posväť tieto dary rosou svojho Ducha,
 
zopne ruky, urobí znak kríža spolu nad chlebom a kalichom a hovorí:
aby sa nám stali Telom a + Krvou nášho Pána Ježiša Krista.
 
Zopne ruky. 
V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako si to vyžaduje ich povaha.
On, prv než sa dobrovoľne vydal na smrť,
 
vezme chlieb, drží ho trocha zdvihnutý nad oltárom a pokračuje:
vzal chlieb
a vzdával vďaky, lámal ho
a dával svojim učeníkom, hovoriac:
 
trocha sa skloní
VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI,
LEBO TOTO JE MOJE TELO,
KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na paténu a pokľaknutím adoruje.
 
Potom pokračuje:
Podobne po večeri

vezme kalich, drží ho trocha zdvihnutý nad oltárom a pokračuje:
vzal aj kalich,
znova vzdával vďaky
a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:
 
trocha sa skloní
VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI,
LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI,
KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA MNOHÝCH
NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY.
TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje. 

Potom povie:
Hl Hľa, tajomstvo viery.

Ľud pokračuje zvolaním:
Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.
 
Alebo:
Hl Vyznajme tajomstvo viery.
Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.
 
Alebo:
Hl Veľké je tajomstvo viery.
Spasiteľ sveta, zachráň nás,
veď ty si nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.
 
Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:
Keď teda slávime pamiatku
smrti a zmŕtvychvstania tvojho Syna,
obetujeme ti, Pane,
chlieb života a kalich spásy.
Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných
stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť.
Pokorne ťa prosíme,
nech nás všetkých,
ktorí máme účasť na Kristovom Tele a Krvi,
združí v jedno Duch Svätý.

 
1.k Pamätaj, Pane, na svoju Cirkev,
rozšírenú po celom svete,
a veď ju k dokonalej láske
v jednote s naším pápežom M.
a s naším biskupom M.

Tu možno spomenúť biskupa koadjútora alebo pomocných biskupov v zmysle Všeobecných smerníc Rímskeho misála)
i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.
 
V omšiach za zosnulých možno pridať:
Pamätaj na svojho služobníka (svoju služobnicu) M.,
ktorého (ktorú) si z tohto sveta (dnes) povolal k sebe.
Keďže sa stal (stala) podobným (podobnou) tvojmu Synovi v smrti,
nech sa mu pripodobní aj v jeho zmŕtvychvstaní.
 
2.k Pamätaj i na našich bratov a sestry,
čo zomreli v nádeji na vzkriesenie,
i na všetkých, ktorí v tvojej milosti
odišli z tohto sveta,
a prijmi ich do svetla svojej tváre.
Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými,
aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote
v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou
Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom,
so svätými apoštolmi a so všetkými svätými,
v ktorých si mal od vekov zaľúbenie,
aby sme ťa chválili a oslavovali

zopne ruky
skrze tvojho Syna Ježiša Krista.
 
Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:
Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi
máš ty, Bože Otče všemohúci,
v jednote Ducha Svätého
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

Ľud zvolá:
Amen.
 
Nasleduje Obrad prijímania