KBS
Spôsob prednesu Druhej eucharistickej modlitby za zmierenie v koncelebrovanej omši
 
Prefáciu a Tebe teda až po pre nás vydal na smrť prednáša sám hlavný celebrant s rozopätými rukami. Od Keď teraz slávime až po sláviť tieto tajomstvá prednášajú spolu všetci koncelebranti s rukami vystretými nad obetnými darmi.
Od On prv než až po od všetkého, čo rozdeľuje prednášajú spolu všetci koncelebranti týmto spôsobom:
a) On prv než so zopätými rukami;
b) Pánove slová, ak je to vhodné, s pravou rukou vystretou k chlebu a kalichu,
pri pozdvihnutí pozerajú na hostiu a kalich a potom sa hlboko uklonia;
c)
Keď teda slávime s rozopätými rukami.
Príhovory: On sám nech a Ako si nás zhromaždil je vhodné zveriť jednému alebo dvom koncelebrantom; príhovor prednáša koncelebrant sám s rozopätými rukami.
Nasledujúce časti: Keď teraz slávime, On prv než, Podobne v ten istý večer, Keď teda slávime, ako aj záverečná doxológia, sa môžu spievať. Záverečnú doxológiu eucharistickej modlitby prednáša sám hlavný celebrant alebo všetci koncelebranti spolu s hlavným celebrantom.


DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA ZA ZMIERENIE

2. 
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. 
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne,
aby sme ti vzdávali vďaky a oslavovali ťa,
Bože, všemohúci Otče, za všetko, čo konáš vo svete,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo hoci je ľudská rodina rozdelená nezhodami a nesvornosťou,
skusujeme, že ty nabádaš ľudí,
aby boli ochotní zmieriť sa.
Veď skrze svojho Ducha pohýnaš srdcia ľudí,
aby nepriatelia obnovili priateľské vzťahy,
aby si protivníci podali ruky
a národy hľadali cestu svornosti.
Vďaka tvojmu mocnému pôsobeniu,
Pane, láska víťazí nad nenávisťou,
túžba po pomste sa pretvára na odpustenie
a nesvornosť sa mení na vzájomnú lásku.
Preto s nebeskými zástupmi,
ktoré ti neprestajne vzdávajú vďaky,
aj my na zemi bez prestania voláme:

 
Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
Hosanna na výsostiach!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!

2. Kňaz rozopne ruky a hovorí:
Hl Tebe, teda, všemohúci Otče,
dobrorečíme skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý prišiel k nám v tvojom mene.
On je pre ľudí Slovom spásy,
on je ruka, ktorú podávaš hriešnikom,
on je cesta, ktorou k nám prichádza tvoj pokoj.
Pane, hoci sme sa našimi hriechmi odvrátili od teba,
priviedol si nás späť,
aby sme sa zmierili, navrátili k tebe
a navzájom sa milovali skrze tvojho Syna,
ktorého si pre nás vydal na smrť.

3. Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary a hovorí:
Keď teraz slávime dielo zmierenia, ktoré nám priniesol Kristus,
prosíme ťa,
posväť tieto dary rosou svojho Ducha,

zopne ruky,
urobí znak kríža spolu nad chlebom a kalichom a hovorí:

aby sa nám stali Telom a + Krvou tvojho Syna,
ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá.

 
Zopne ruky.

4. V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako si to vyžaduje ich povaha.
On, prv než obetoval svoj život, aby nás vyslobodil,
pri večeri
 
vezme chlieb,
drží ho trocha zdvihnutý nad oltárom a pokračuje:
 
vzal do rúk chlieb,
vzdával ti vďaky a dobrorečil,
lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:
 
trocha sa skloní

VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI,
LEBO TOTO JE MOJE TELO,
KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

 
Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu,
znova ju položí na paténu a pokľaknutím adoruje.
 
5. Potom pokračuje:
Podobne v ten istý večer

vezme kalich,
drží ho trocha zdvihnutý nad oltárom

a pokračuje:
vzal do rúk kalich dobrorečenia, zveleboval tvoju milosrdnú lásku
a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

trocha sa skloní

VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI,
LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI,
KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA MNOHÝCH
NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY.
TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

 
Ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje.

6. Potom povie:
Hl Hľa, tajomstvo viery.

Ľud pokračuje zvolaním:
Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

Alebo:
Hl Vyznajme tajomstvo viery.
Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.

Alebo:
Hl Veľké je tajomstvo viery.
Spasiteľ sveta, zachráň nás,
veď ty si nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

7. Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:
Vš Keď teda slávime pamiatku
smrti a zmŕtvychvstania tvojho Syna,
ktorý nám zanechal tento dôkaz svojej lásky,
prinášame ti to, čo si nám sám uštedril,
ako obetu dokonalého zmierenia.
Prosíme ťa, svätý Otče,
láskavo prijmi so svojím Synom aj nás
a pri tejto spásonosnej hostine
zošli na nás jeho Ducha,
aby nás oslobodil od všetkého, čo rozdeľuje.
 
1.k On sám nech urobí z tvojej Cirkvi znak jednoty
a nástroj pokoja medzi všetkými ľuďmi
a nech nás zachová v spoločenstve
s naším pápežom M., s naším biskupom M., *
(Tu možno spomenúť biskupa koadjútora alebo pomocných biskupov v zmysle Všeobecných smerníc Rímskeho misála)
so všetkými biskupmi a s celým tvojím ľudom.
 
2.k Ako si nás zhromaždil pri stole svojho Syna,
tak nás zjednoť aj s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou,
s tvojimi svätými apoštolmi a všetkými svätými,
s našimi bratmi a sestrami
i s ľuďmi všetkých národov a jazykov,
ktorí zomreli v tvojom priateľstve,
a zhromaždi nás všetkých na hostine večnej jednoty
v nových nebesiach a novej zemi,
kde žiari plnosť tvojho pokoja,
 
zopne ruky
v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

8. Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:
Vš Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi
máš ty, Bože Otče všemohúci,
v jednote Ducha Svätého
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
 
Ľud zvolá:
Amen.
 

Nasleduje obrad prijímania