KBS
SPOLOČNÉ OMŠE PANIEN

I. PRE VIACERÉ PANNY
II. PRE JEDNU PANNU
III. PRE PANNU MUČENICU

I. PRE VIACERÉ PANNY

VSTUPNÝ SPEV
Panny nech chvália meno Pánovo,
lebo iba jeho meno je vznešené,
jeho veleba prevyšuje zem i nebesia (V.O. aleluja). (Porov. Ž 149, 12 – 14)

Alebo:

Sprevádza ich jasot radostný,
tak vstupujú do kráľovského paláca (V.O. aleluja). (Porov. Ž 45, 16)

KOLEKTA
Pane, pri radostnej oslave
svätých panien M. a M. vrúcne ťa prosíme, *
preukáž nám svoje milosrdenstvo —
a pomáhaj nám, aby sme sa spolu s nimi
mohli tešiť v tvojom večnom kráľovstve.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pri oslave svätých panien M. a M.,
ktorou velebíme teba,
prinášame obetné dary a pokorne prosíme, *
aby ti naša obeta bola taká milá, —
ako ti bol milý ich obetavý život.
Skrze Krista, nášho Pána.


SPEV NA PRIJÍMANIE
Prišiel Ženích, a panny, ktoré boli pripravené, vošli s ním na svadbu (V.O. aleluja). (Porov. Mt 25, 10)
Alebo:
Kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 21. 23)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, nech je nám sviatosť,
ktorú sme prijali v deň oslavy
svätých panien M. a M.,
stálym prameňom sily a svetla, *
aby sme bedlivo očakávali príchod tvojho Syna —
a dostali sa na svadobnú hostinu
v jeho kráľovstve.
Skrze Krista, nášho Pána.


1

II. PRE JEDNU PANNU

VSTUPNÝ SPEV
Toto je múdra panna, jedna z rozumných,
ktorá vyšla so zažatou lampou v ústrety Kristovi (V.O. aleluja).
Alebo:
Ó, aká krásna je Kristova panna,
ktorá si zaslúžila prijať Pánovu korunu, korunu večného panenstva (V.O. aleluja).

KOLEKTA
Bože, naša spása, pri oslave svätej panny M.
vypočuj naše prosby, *
aby sme sa od nej naučili
slúžiť ti s oddaným srdcom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pri oslave svätej panny M.
ťa zvelebujeme a pokorne prosíme, *
aby ti naša obeta bola taká milá, —
ako ti bol milý jej obetavý život.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, Ženích prichádza,
vyjdite v ústrety Kristu Pánovi (V.O. aleluja). (Porov. Mt 25, 6)
Alebo:
O jedno prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života (V.O. aleluja). (Porov. Ž 27, 4)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš,
posilnení sviatostným pokrmom
vrúcne ťa prosíme, *
aby sme podľa príkladu svätej M. nosili
v našom smrteľnom tele Ježišovo utrpenie —
a celou silou sa vinuli iba k tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.


2

VSTUPNÝ SPEV
Radujme sa a plesajme,
lebo Pán celého stvorenia miluje túto svätú a slávnu pannu (V.O. aleluja).
Alebo:
Toto je múdra panna, ktorú Pán našiel bdieť;
ona vzala lampu spolu s olejom, a keď prišiel Pán, vošla s ním na svadbu (V.O. aleluja).

KOLEKTA
Pane a Bože náš,
svätú pannu M. si zahrnul nebeskými darmi; *
daj, prosíme, aby sme si
v tomto živote osvojovali jej čnosti —
a v spoločenstve s ňou
tešili sa z večnej slávy v nebi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Alebo (o panne, zakladateľke):

Pane a Bože náš,
nech príklad tvojej vernej nevesty,
svätej panny M., *
roznieti v nás takú vrúcnu lásku k tebe, —
akú ona vštepovala do sŕdc iných panien
na večnú slávu tvojej Cirkvi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
daj, nech v sebe pocítime
účinky tejto obety, ktorú ti predkladáme, *
aby nás na príhovor svätej M.
očistila od hriechu —
a priviedla k večnému životu.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Päť múdrych panien si vzalo s lampami olej do svojich nádob. O polnoci sa strhol krik: Ženích prichádza,
vyjdite v ústrety Kristu Pánovi (V.O. aleluja). (Porov. Mt 25, 4. 6)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech nás prijatie Tela a Krvi
tvojho jednorodeného Syna vedie
k správnemu používaniu pominuteľných vecí, * a
by sme ti podľa príkladu svätej M.
slúžili s oddanou láskou —
a v nebi sa tešili z večného pohľadu na teba.
Skrze Krista, nášho Pána.


3

VSTUPNÝ SPEV
Poď, Kristova nevesta, prijmi korunu,
ktorú ti Pán pripravil pre večnosť (V.O. aleluja).
Alebo:
Kráľovstvá sveta a celý svet si málo vážila pre lásku Pána Ježiša Krista (V.O. aleluja).

KOLEKTA
Bože, ty nás uisťuješ, že prebývaš v tých,
čo majú spravodlivé a úprimné srdce; *
na orodovanie svätej panny M.
pomáhaj nám svojou milosťou tak žiť, —
aby sme boli tvojím dôstojným príbytkom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo:

Prosíme ťa, Pane,
vypočuj naše prosby, ktoré ti prednášame
pri oslave čnosti svätej panny M., *
a daj, aby sme vytrvali v tvojej láske —
a rástli v nej až do konca nášho života.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi obetné dary,
ktoré ti pokorne prinášame
v deň spomienky na svätú pannu M., *
a daj, aby sme účinkom
tejto nepoškvrnenej obety —
ustavične horeli oddanou a svätou láskou k tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.


SPEV NA PRIJÍMANIE
Múdra panna si vybrala lepši podiel, ktorý sa jej neodníme (V.O. aleluja). (Porov. Lk 10, 42)

Alebo:

O polnoci sa strhol krik: Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety (V.O. aleluja)! (Mt 25, 6)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, v deň radostnej oslavy svätej panny M. posilnil si nás nebeským chlebom; *
pokorne ťa prosíme, odpusť nám hriechy — a daj, aby sme pri dobrom zdraví
rástli v tvojej milosti a dosiahli večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána.