KBS
NARODENIE PÁNA

OMŠA V NOCI

Na Narodenie Pána všetci kňazi môžu celebrovať alebo koncelebrovať tri omše, ak sa slávia v predpísanom čase.


VSTUPNÝ SPEV
Pán mi povedal: Ty si môj Syn, ja som ťa dnes splodil. (Ž 2, 7)
Alebo:
Radujme sa všetci v Pánovi, veď sa na svete narodil náš Spasiteľ. Dnes k nám z neba zostúpil pravý pokoj.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, v túto presvätú noc
nám zažiarilo pravé svetlo, Ježiš Kristus; *
daj, prosíme, aby sme na zemi
spoznali svetlo jeho pravdy —
a v nebi mali účasť na jeho sláve.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

Pokľakne sa pri slovách A mocou Ducha Svätého.


NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, nech ti je milá
dnešná sviatočná obeta, *
aby sme touto presvätou výmenou
dosiahli účasť na božskom živote tvojho Syna, —
v ktorom je naša ľudská prirodzenosť
spojená s tvojím božstvom.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Prefácia Vianočná
 
Ak sa recituje Rímsky kanón, použije sa vlastné znenie V spoločenstve.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Slovo sa telom stalo a my sme uvideli jeho slávu. (Jn 1, 14)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš,
radostne slávime narodenie
nášho Vykupiteľa a prosíme ťa, *
daj nám milosť, aby sme žili príkladným životom, —
a tak sa dostali do jeho spoločenstva v nebi.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
 
Možno použiť formulár slávnostného požehnania