KBS
Tretí pôstny týždeň


[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]


TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
V túto nedeľu sa koná prvé prípravné skrutínium katechumenov, ktorí na Veľkonočnú vigíliu prijmú sviatosti uvedenia do kresťanského života. Použijú sa modlitby a prosby uvedené na s. 1244 – 1246.
 
VSTUPNÝ SPEV
Moje oči sa stále upierajú na Pána,
veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel. Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som sám a úbohý. (Ž 25, 15 – 16)
Alebo:
Keď na vás ukážem, že som svätý, zhromaždím vás zo všetkých krajín; potom na vás vylejem čistú vodu
a budete očistení od všetkej špiny. A vložím do vás nového ducha. (Porov. Ez 36, 23 – 26)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach sa vynechá.

KOLEKTA
Bože, prameň nekonečného milosrdenstva
a nesmiernej dobroty,
ty nás učíš,
že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky
sú liekom proti hriechu; *
láskavo zhliadni na vyznanie našej slabosti, —
a keď klesáme pod ťarchou previnení,
pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, očisti nás touto obetou
od našich hriechov *
a daj nám silu, —
aby sme aj my ochotne
odpúšťali svojim bratom.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ak sa nečíta evanjelium o Samaritánke, použije sa prefácia Pôstna I. alebo II.,

PREFÁCIA
O Samaritánke

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo keď si on pýtal od Samaritánky vodu, už ju pripravil na dar viery.
A vo svojej túžbe po jej viere
zapálil v nej oheň Božej lásky.
Preto ti aj my vzdávame vďaky
a so zástupmi anjelov oslavujeme tvoju velebu:
 
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ak sa číta evanjelium o Samaritánke:
Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, hovorí Pán,
stane sa v ňom žriedlom vody prúdiacej do večného života. (Jn 4, 13 – 14)

Ak sa číta iné evanjelium:
Vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo,
kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov, môj Kráľ a môj Boh.
Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia. (Porov. Ž 84, 4 – 5)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, už v pozemskom živote
nás živíš nebeským chlebom
a dávaš nám záloh nebeskej blaženosti; *
pokorne ťa prosíme, —
daj, aby sa účinky tejto sviatosti
prejavovali aj v našich skutkoch.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM
Prosíme ťa, Pane, spravuj srdcia svojich veriacich
a svojim služobníkom udeľ milosť,
aby vytrvali v láske k tebe a k blížnemu
a zachovávali všetky tvoje príkazy.
Skrze Krista, nášho Pána.


PONDELOK PO TRETEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému. (Ž 84, 3)
 
KOLEKTA
Pane, milostivo očisťuj a ochraňuj svoju Cirkev, *
a pretože sa nemôžeme zaobísť bez tvojej pomoci, —
neprestajne nás sprevádzaj svojou milosťou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
prijmi obetu, ktorú ti predkladáme
na znak úprimnej oddanosti, —
a premeň ju na sviatosť našej spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Chváľte Pána, všetky národy, lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám. (Ž 117, 1 – 2)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
daj, aby nás prijatie sviatostného pokrmu
očistilo od každej viny —
a zjednotilo v pokoji a láske.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Prosíme ťa, Pane, svojou pravicou ochraňuj prosiaci ľud
a láskavo ho očisti, aby získal útechu v tomto živote
a dosiahol aj budúce dobrá.
Skrze Krista, nášho Pána.


UTOROK PO TRETEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš;
nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová.
Chráň ma, Pane, ako zrenicu oka, skry ma v tôni svojich perutí.  (Porov. Ž 17, 6. 8)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
ustavične nás sprevádzaj svojou milosťou *
a poskytuj nám svoju pomoc, —
aby sme oddane zotrvali v tvojej svätej službe.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
nech spásonosná obeta, ktorú slávime, —
zotrie naše viny a uzmieri nás s tebou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pane, kto smie bývať v tvojom stánku?
Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu? Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo. (Porov. Ž 15, 1 – 2)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás posilňujú sväté tajomstvá,
na ktorých sme mali účasť, —
a nech nám udelia odpustenie a ochranu.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Bože, tvorca a vládca svojho ľudu, odstráň hriechy,
ktoré ho sužujú, aby sa ti vždy páčil
a pokojne žil pod tvojou ochranou.
Skrze Krista, nášho Pána.
 

STREDA PO TRETEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Riaď moje kroky podľa svojho výroku, nech ma neovláda nijaká neprávosť. (Porov. Ž 119, 133) 

KOLEKTA
Pane, v tomto štyridsaťdennom pôstnom období
nás živíš svojím slovom
a vedieš nás k duchovnej obnove; *
prosíme ťa, pomôž nám,
aby sme sa kajúcimi skutkami celkom oddali tebe —
a v bratskej láske ťa spoločne vzývali.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi prosby a obetné dary svojho ľudu *
a ochraňuj pred každým nebezpečenstvom nás všetkých, —
čo slávime tvoje sväté tajomstvá.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ukážeš mi, Pane, cestu života; u teba je plnosť radosti. (Porov. Ž 16, 11)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, nech nás posvätí
sviatostný pokrm, ktorým si nás nasýtil, *
nech nás očistí od všetkých previnení —
a pripraví pre večný život, ktorý si nám prisľúbil.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Bože, daj svojmu ľudu zmýšľanie, ktoré by sa ti páčilo, l
ebo keď ho vzdelávaš svojimi príkazmi,
zahŕňaš ho aj svojou priazňou.
Skrze Krista, nášho Pána.


ŠTVRTOK PO TRETEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Ja som spása ľudu, hovorí Pán. V akomkoľvek súžení ma budú vzývať, vyslyším ich a budem ich Pánom naveky.
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, *
daj, aby sme sa tým nábožnejšie
pripravovali na slávenie veľkonočného tajomstva, —
čím viac sa blížia sviatky nášho vykúpenia.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
prijmi naše dary a očisti nás od hriechov, *
aby sme sa nedali zlákať klamnými radosťami, —
veď si nám prisľúbil pravú odmenu.
Skrze Krista, nášho Pána.
SPEV NA PRIJÍMANIE 
Ty si dal príkazy, aby sa verne plnili; kiež by ma moje cesty viedli tak, žeby som zachovával tvoje ustanovenia. (Ž 119, 4 – 5)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, s láskou nás nasycuješ sviatostným pokrmom, *
posilňuj nás svojou pomocou, —
aby sa spásna milosť tejto sviatosti
prejavovala aj v našom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Pane, dúfame v tvoje milosrdenstvo
a vzývame tvoju láskavosť,
a keďže od teba pochádza všetko, čím sme,
nech v tvojej milosti hľadáme, čo je správne,
a konáme, čo je dobré.
Skrze Krista, nášho Pána.


PIATOK PO TRETEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, lebo si veľký a robíš zázraky; iba ty si Boh. (Ž 86, 8. 10)
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane,
naplň naše srdcia svojou milosťou, *
aby sme sa chránili ľudských nezriadeností —
a s tvojou pomocou sa pridržiavali nebeských vnuknutí.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
milostivo zhliadni na dary, ktoré ti predkladáme; *
tebe nech sú milé —
a nám nech sa stanú prameňom spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Milovať Boha z celého srdca
a blížneho ako seba samého je viac ako všetky obety. (Porov. Mk 12, 33)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
svojou milosťou nás posilňuj na tele i na duši, *
aby sme raz v plnej miere dosiahli spásu, —
na ktorej nám dávaš účasť sviatostným pokrmom.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Pane, láskavo zhliadni na svojich veriacich,
ktorí vzývajú tvoje milosrdenstvo,
a keďže dôverujú v tvoju dobrotu,
nech dokážu všade šíriť dary tvojej lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.SOBOTA PO TRETEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia; veď on ti odpúšťa všetky neprávosti. (Ž 103, 2 – 3)
 
KOLEKTA
Pane, s duchovnou radosťou
konáme pokánie v tejto pôstnej dobe *
a prosíme ťa, pomáhaj nám
vždy hlbšie prežívať veľkonočné tajomstvo, —
aby sme v plnej miere dosiahli jeho spásonosné účinky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, tebe vďačíme,
že môžeme pristupovať
k tvojim svätým tajomstvám s očisteným srdcom; *
daj, prosíme, —
aby sme ti slávením ich ustanovenia
vzdávali dôstojnú chválu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Mýtnik stál celkom vzadu, bil sa do pŕs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (Lk 18, 13)

PO PRIJÍMANÍ
Milosrdný Bože,
ty nás ustavične posväcuješ touto vznešenou sviatosťou; *
daj, prosíme, —
aby sme Telo a Krv tvojho Syna
prijímali vždy s veľkou úctou a s oddaným srdcom.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Pane, drž nad svojimi veriacimi ochrannú pravicu,
aby ťa hľadali celým srdcom a zaslúžili si získať,
o čo zbožne prosia.
Skrze Krista, nášho Pána.