KBS
Štvrtý pôstny týždeň


[pondelok] [utorok] [streda] [štvrtok] [piatok] [sobota]


ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA
Táto omša sa slávi vo  alovom alebo ružovom rúchu, je dovolené použiť hudobné nástroje a oltár sa môže ozdobiť kvetmi.
V túto nedeľu sa koná druhé prípravné skrutínium katechumenov, ktorí na Veľko- nočnú vigíliu prijmú sviatosti uvedenia do kresťanského života. Použijú sa vlastné modlitby a prosby uvedené na s. 1246 – 1247.

VSTUPNÝ SPEV 
Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ho milujete; radujte sa a jasajte, čo ste trúchlili,
plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy. (Porov. Iz 66, 10 – 11)

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach sa vynechá.

KOLEKTA
Bože, prostredníctvom svojho Syna
obdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie; *
daj, prosíme, —
aby kresťanský ľud kráčal
v ústrety veľkonočným sviatkom
s vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, s radosťou ti prinášame dary,
ktoré sú zárukou večného života; *
pokorne ťa prosíme,
pomáhaj nám s hlbokou vierou sláviť obetu, —
ktorá prináša spásu celému svetu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ak sa nečíta evanjelium o slepom od narodenia, použije sa prefácia Pôstna I. alebo II.

PREFÁCIA
O slepom od narodenia
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo on sa stal človekom,
aby priviedol k svetlu viery
ľudstvo kráčajúce v temnotách
a kúpeľom znovuzrodenia
udelil hodnosť Božích detí všetkým,
čo prichádzajú na svet ako otroci prvotného hriechu.
Preto sa ti nebo i zem klaňajú a spievajú novú pieseň, preto aj my so všetkými chórmi anjelov
bez prestania voláme:
 
Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ak sa číta evanjelium o slepom od narodenia: 
Pán mi potrel oči, šiel som, umyl som sa a vidím, a uveril som v Boha. (Porov. Jn 9, 11. 38)

Ak sa číta evanjelium o márnotratnom synovi:
Syn môj, patrí sa ti radovať, lebo tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa. (Lk 15, 32)

Ak sa číta iné evanjelium:
Jeruzalem je vystavaný ako mesto spojené v jeden celok. Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove,
aby velebili meno Pánovo. (Porov. Ž 122, 3 – 4)

PO PRIJÍMANÍ
Bože, ty osvecuješ každého človeka
prichádzajúceho na tento svet; *
prosíme ťa, osvieť naše srdcia žiarou svojej milosti, —
aby sme vždy mali na mysli to,
čo sa zhoduje s tvojou vôľou,
a milovali ťa s úprimným srdcom.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
MODLITBA NAD ĽUDOM
Pane, zhliadni na tých, čo ťa vzývajú,
a posilni slabých;
oživuj svojím svetlom tých, čo kráčajú v temnotách smrti,
a tých, ktorých si oslobodil od všetkého zla,
priveď k najvyššiemu dobru.
Skrze Krista, nášho Pána.


PONDELOK PO ŠTVRTEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Ja dúfam v Pána; plesám a teším sa, že si milosrdný,
lebo si zhliadol na moju poníženosť.  (Porov. Ž 31, 7 – 8)

KOLEKTA
Bože, svojimi vznešenými sviatosťami obnovuješ svet; *
daj, prosíme, aby sa Cirkev vzmáhala
podľa tvojho večného zámeru —
a nikdy nezostala bez tvojej otcovskej pomoci.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
        
NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane,
daj, nech v sebe pocítime
účinky tejto obety, ktorú ti predkladáme, *
aby nás očistila od hriechu —
a priviedla k večnému životu.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Vložím do vás svojho ducha a spôsobím,
že budete kráčať podľa mojich príkazov,
že budete zachovávať a plniť moje výroky, hovorí Pán. (Ez 36, 27)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás obnovujúca sila tejto sviatosti
ustavične oživuje a posväcuje, —
aby sme sa stali hodnými večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Prosíme ťa, Pane,
obnov svoj ľud vnútorne i navonok,
a keďže nechceš, aby bol spútaný telesnou rozkošou,
daj nech napreduje v duchovnom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
UTOROK PO ŠTVRTEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Poďte k vodám všetci, čo ste smädní, hovorí Pán;
nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Poďte a pite s radosťou. (Porov. Iz 55, 1) 
 
KOLEKTA
Pane, modlitby a kajúce skutky
v tejto pôstnej dobe nech pripravia naše srdcia, *
aby sme ochotne prijali veľkonočnú milosť —
a ohlasovali svetu radostnú zvesť o vykúpení.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prinášame ti dary,
ktoré si nám dal na zachovanie pozemského života, *
a prosíme ťa, dopraj, —
aby sa nám stali prameňom nesmrteľnosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. (Porov. Ž 23, 1 – 2)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, láskavo očisti naše srdcia *
a obnov ich nebeskou sviatosťou, —
aby sme z nej čerpali posilu teraz i v budúcnosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
        
MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Milosrdný Bože,
daj, aby sa tvoj ľud vzmáhal v láske k tebe
a z tvojej milosti vždy dostával to,
čo mu je prospešné.
Skrze Krista, nášho Pána.


STREDA PO ŠTVRTEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe v tomto čase milosti. Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu, pre svoju vernosť mi pomôž. (Ž 69, 14)
 
KOLEKTA
Bože, ty odmeňuješ spravodlivých
za ich zásluhy a hriešnikom odpúšťaš pre ich pokánie; *
vrúcne ťa prosíme, zmiluj sa nad nami —
a daj, aby sme pokorne vyznali svoje hriechy,
a tak dosiahli tvoje odpustenie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
nech táto svätá obeta zotrie naše hriechy, —
zveľadí v nás nový život a zaistí nám spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.
       
SPEV NA PRIJÍMANIE
Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. (Jn 3, 17)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme nebeské dary *
a prosíme ťa, nedopusť,
aby nám bola na odsúdenie sviatosť, —
ktorú si nám dal na spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Pane, láskavo ochraňuj svojich služobníkov,
keď na tomto svete konajú dobré skutky,
aby mohli dôjsť k najvyššiemu dobru.
Skrze Krista, nášho Pána.
 

ŠTVRTOK PO ŠTVRTEJ PÔSTNEJ NEDELI

VSTUPNÝ SPEV
Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár. (Porov. Ž 105, 3 – 4)
 
KOLEKTA
Pane, v tejto pôstnej dobe
nám ponúkaš milosť napraviť sa pokáním
a posvätiť sa dobrými skutkami; *
pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám
verne zachovávať tvoje prikázania, —
aby sme mohli s úprimným srdcom
sláviť veľkonočné sviatky.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Bože, prosíme ťa, dopraj, *
aby nás táto obeta očistila od každého zla —
a upevnila v čnostnom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom, hovorí Pán. (Jer 31, 33)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
nech nás očistí sviatosť, ktorú sme prijali, *
aby sme boli oslobodení od každej viny, —
a keď nás sužujú výčitky svedomia,
poteš nás nádejou na večnú spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Bože, ochranca tých, čo v teba dúfajú,
požehnaj, zachráň, ochraňuj a obnov svoj ľud,
aby bol oslobodený od hriechu, v bezpečí pred zlom
a vždy vytrval v tvojej láske.
Skrze Krista, nášho Pána.

        
PIATOK PO ŠTVRTEJ PÔSTNEJ NEDELI
 
VSTUPNÝ SPEV
Pane, zachráň ma pre svoje meno
a svojou mocou obráň moje právo.
Bože, vyslyš moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst. (Porov. Ž 54, 3 – 4)
 
KOLEKTA
Bože, ty si nám, krehkým ľuďom,
pripravil potrebnú posilu; *
prosíme ťa, dopraj,
aby sme s radosťou prijímali ovocie vykúpenia —
a nábožným životom dávali najavo
svoju duchovnú obnovu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Bože, *
pre zásluhy tejto obety zotri naše viny —
a priveď nás čistých k jej pôvodcovi, Ježišovi Kristovi.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE
V Kristovi máme vykúpenie, skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti. (Ef 1, 7)
       
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
daj, aby sme tak ako prechádzame
od starého k novému,
dokázali zanechať starý spôsob života —
a obnoviť sa vo vnútornej svätosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Pane, zhliadni na svojich služobníkov,
ktorí dúfajú v tvoje milosrdenstvo,
a láskavo im poskytni nebeskú pomoc a ochranu.
Skrze Krista, nášho Pána.


SOBOTA PO ŠTVRTEJ PÔSTNEJ NEDELI

VSTUPNÝ SPEV 
Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie, ovinuli ma povrazy záhrobia.
V úzkosti som vzýval Pána, zo svojho chrámu počul môj hlas. (Porov. Ž 18, 5 – 7) 
 
KOLEKTA
Prosíme ťa, Pane, *
svojou milosrdnou láskou pritiahni k sebe naše srdcia, —
lebo bez tvojej milosti v nás nemôžeš mať zaľúbenie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Prosíme ťa, Pane, *
prijmi tieto obetné dary —
a láskavo si podmaň aj našu vzdorovitú vôľu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Pôstna

SPEV NA PRIJÍMANIE 
Vykúpení sme drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. (Porov. 1 Pt 1, 18 – 19)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane, *
nech nás táto sviatosť očistí a zdokonalí, — aby sme sa ti páčili celým životom.
Skrze Krista, nášho Pána.

MODLITBA NAD ĽUDOM (podľa ľubovôle)
Pane, zhliadni na svoj ľud,
ktorý sa pripravuje na slávenie veľkonočných sviatkov, a sprevádzaj ho nebeskou milosťou,
aby posilnený pozemskou útechou
túžil viac po nebeských dobrách.
Skrze Krista, nášho Pána.