KBS
PÔSTNA I

O duchovnom význame pôstnej doby
 
Táto prefácia sa používa v Pôstnom období, najmä v nedeľu, keď nie je predpísaná iná, priliehavejšia prefácia.
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo ty milostivo umožňuješ svojim veriacim,
aby každoročne s očisteným srdcom
a s radosťou očakávali veľkonočné sviatky,
horlivejšie konali nábožné úkony
a skutky dobročinnej lásky
a účasťou na tajomstvách, ktorými boli znovuzrodení,
dosiahli plnosť milosti Božích detí.
Preto s anjelmi aj archanjelmi,
s trónmi a panstvami
a so všetkými nebeskými zástupmi
spievame chválospev na tvoju slávu
a neprestajne voláme:

Svätý, svätý, svätý...