KBS
Liturgia Eucharistie


Po skončení liturgie slova začína spev na prípravu obetných darov. Medzitým posluhujúci položia na oltár korporál, puri katórium, kalich, pallu a misál.

Odporúča sa, aby veriaci vyjadrili svoju účasť na obete prinášaním darov. Môžu priniesť chlieb a víno na slávenie Eucharistie alebo iné dary, určené pre potreby Cirkvi a chudobných.

Kňaz stojí pri oltári, vezme paténu s chlebom, oboma rukami ju drží trocha pozdvihnutú nad oltárom a potichu hovorí:
Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia, pretože sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ti ho ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života.

Potom položí paténu s chlebom na korporál.

Ak sa počas prípravy obetných darov nespieva, kňaz môže tieto slová predniesť nahlas. Na konci môže ľud zvolať:
Požehnaný Boh naveky!

Diakon alebo kňaz naleje do kalicha víno a trocha vody. Pritom potichu hovorí:
Tajomstvo tejto vody a vína
nech nám dá účasť na božstve toho,
ktorý láskavo prijal našu ľudskú prirodzenosť.

Potom kňaz vezme kalich, oboma rukami ho drží trocha pozdvihnutý nad oltárom a potichu hovorí:
Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia,
pretože sme z tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ti ho ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom.

Potom položí kalich na korporál.
Ak sa nespieva spev na obetovanie, kňaz môže tieto slová predniesť nahlas.

Na konci môže ľud zvolať:
Požehnaný Boh naveky!

Potom sa kňaz hlboko skloní a potichu povie:
Prijmi nás, Pane,
v duchu pokorných a v srdci skrúšených, a naša dnešná obeta
nech nájde zaľúbenie v tvojich očiach.

A ak je to vhodné, incenzuje obetné dary, kríž a oltár. Potom diakon alebo iný posluhujúci incenzuje kňaza a ľud.

Potom si kňaz stojac po strane oltára umyje ruky a potichu hovorí:
Pane, zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu.

Kňaz stojí uprostred oltára obrátený tvárou k ľudu, rozopne a znova zloží ruky, pričom hovorí:
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.

Ľud vstane a odpovie:
Nech Pán prijme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena,
na úžitok nám i celej svätej Cirkvi.

Potom kňaz s rozopätými rukami prednesie modlitbu nad obetnými darmi. Po jej skončení ľud zvolá:
Amen.