10. O PREBLAHOSLAVENEJ PANNE MÁRII
 
Táto omša sa slávi v rúchu bielej farby.

A

Berie sa ľubovoľný formulár zo Spoločných omší na sviatky preblahoslavenej Panny Márie podľa príslušných období liturgického roka.
        
B
O preblahoslavenej Panne Márii, Matke Cirkvi

VSTUPNÝ SPEV
Učeníci jednomyseľne zotrvávali
na modlitbách s Máriou, Ježišovou matkou. (Porov. Sk 1, 14)
 
KOLEKTA
Bože, Otec milosrdenstva,
tvoj jednorodený Syn, pribitý na kríži,
dal nám všetkým za matku
preblahoslavenú Pannu Máriu; *
daj, prosíme, aby tvoja Cirkev
s jej láskavou pomocou zo dňa na deň rástla, —
tešila sa zo svätosti svojich detí
a pritiahla do svojho náručia všetky národy sveta.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, prijmi naše obetné dary
a premeň ich na sviatosť našej spásy; *
nech nás povzbudzuje sila tohto tajomstva
i láska Panny Márie, Matky Cirkvi, —
aby sme sa spolu s ňou
plnšie zapojili do diela vykúpenia.
Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA
O Panne Márii, ktorá je vzorom a Matkou Cirkvi
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
a pri oslave preblahoslavenej Panny Márie
zvelebovať ťa dôstojným chválospevom.
Ona prijala do nepoškvrneného srdca večné Slovo,
v panenskom lone ho počala,
porodila Stvoriteľa sveta,
a tak pripravila zrodenie Cirkvi.
Pod krížom prevzala odkaz Božej lásky
a za svoje deti prijala všetkých ľudí,
ktorých Kristova smrť znovuzrodila pre večný život.
S apoštolmi očakávala prisľúbeného Ducha Svätého,
svoje prosby spájala s modlitbami učeníkov
a stala sa vzorom modliacej sa Cirkvi.
Napokon bola vzatá do nebeskej slávy,
s materskou láskou sprevádza putujúcu Cirkev
a starostlivo ju chráni na ceste do večnej vlasti,
kým nenadíde slávny deň Pánov.
Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme
a bez prestania voláme:

Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE
V Káne Galilejskej bola svadba a bola tam aj Ježišova matka. Vtedy Ježiš urobil prvé zo znamení a zjavil svoju slávu.
A jeho učeníci uverili v neho. (Porov. Jn 2, 1. 11)

Alebo:
Pán Ježiš, pribitý na kríži, povedal učeníkovi, ktorého miloval: Hľa, tvoja matka. (Porov. Jn 19, 26 – 27)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme
záloh vykúpenia a večného života; *
vrúcne ťa prosíme, daj, aby tvoja Cirkev
s materskou pomocou Panny Márie
ohlasovala evanjelium všetkým národom —
a naplnila svet prejavmi Ducha Svätého.
Skrze Krista, nášho Pána.


C
O najsvätejšom mene Mária

VSTUPNÝ SPEV
Požehnaná si, Panna Mária, od Boha najvyššieho nad všetky ženy na svete;
lebo tvoje meno je také preslávené,
že nikdy nevymizne tvoja chvála z úst ľudí. (Porov. Jdt 13, 18 – 19)
 
KOLEKTA
Bože, ty si vyvolil
preblahoslavenú Pannu Máriu, plnú milosti,
za matku tvojho Syna a nášho Vykupiteľa; *
láskavo dopraj, aby sme všetci,
čo si uctievame jej sväté meno,
boli chránení od časných nebezpečenstiev —
a spolu s ňou dosiahli večný život.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo:
Bože, tvoj Syn si vyvolil za matku preblahoslavenú Pannu Máriu,
a keď dokonával na oltári kríža,
vyhlásil aj nás za jej synov a dcéry; *
láskavo dopraj, aby sme u nej našli posilu všetci,
čo vzývame jej slávne meno —
a s dôverou sa utiekame pod jej ochranu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, zhliadni na obetné dary *
a na príhovor preblahoslavenej Márie, vždy Panny,
naplň naše srdcia svetlom Ducha Svätého, —
aby sme sa neustále usilovali
nasledovať tvojho Syna Ježiša Krista.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Prefácia O preblahoslavenej Panne Márii.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Poslaný bol anjel Gabriel od Boha k panne; a meno panny bolo Mária. (Porov. Lk 1, 26 – 27)
 
PO PRIJÍMANÍ
Pane, posilnil si nás pri stole slova a sviatosti; *
daj, aby sme pod vedením a pod ochranou
preblahoslavenej Panny Márie odmietali,
čo sa protiví kresťanskej viere, —
a usilovali sa o to,
čo zodpovedá kresťanskému povolaniu.
Skrze Krista, nášho Pána.

D
O Panne Márii, Kráľovnej apoštolov

VSTUPNÝ SPEV 
Učeníci jednomyseľne zotrvávali
na modlitbách s Máriou, Ježišovou matkou. (Porov. Sk 1, 14)

KOLEKTA
Bože, ty si apoštolom udelil Ducha Svätého,
keď sa modlili spolu s Ježišovou matkou Máriou; *
daj, prosíme, aby sme ti na jej príhovor verne slúžili —
a slovom i príkladom šírili slávu tvojho mena.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, pre tvoje láskavé milosrdenstvo
a na príhovor preblahoslavenej Márie, vždy Panny,
nech dosiahne táto naša obeta, *
aby sa tvoja Cirkev vzmáhala počtom veriacich —
a neprestajne sa skvela bohatstvom čností.
Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Blahoslavený život, ktorý nosil Krista Pána.
Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. (Porov. Lk 11, 27 – 28)

PO PRIJÍMANÍ
Pane, prijali sme sviatosť našej spásy
v deň spomienky na preblahoslavenú Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov,
a vrúcne ťa prosíme, *
daj, aby sme vytrvali
v plnení tvojej vôle a v službe blížnemu, —
a tak napredovali na ceste spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.