NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Slávnosť

Kde slávnosť Nanebovstúpenia Pána nie je prikázaným sviatkom, vyhradzuje sa jej ako vlastný deň Siedma veľkonočná nedeľa.
 
Omša na vigíliu

Tento formulár sa používa v predvečer slávnosti pred prvými vešperami Nane- bovstúpenia Pána alebo po nich.

VSTUPNÝ SPEV 
Spievajte Bohu, zemské kráľovstvá, hrajte Pánovi, čo sa nesie na nebesiach;
jeho veleba a jeho moc až nad oblaky, aleluja. (Ž 68, 33. 35)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, tvoj Syn dnes
pred zrakom apoštolov vystúpil do neba; *
dopraj, prosíme, aby sme podľa jeho prísľubu
vždy pociťovali jeho prítomnosť na zemi —
a zaslúžili si dôjsť do spoločenstva s ním v nebi.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, tvoj jednorodený Syn
a náš Veľkňaz je večne živý a sedí
po tvojej pravici, aby sa za nás prihováral; *
dopraj, prosíme, —
aby sme pristupovali k trónu milosti
s dôverou, že získame tvoje milosrdenstvo. Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O nanebovstúpení
 
Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve.
 
SPEV NA PRIJÍMANIE
Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha, aleluja. (Porov. Hebr 10, 12)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
nech dary, ktoré sme prijali z tvojho oltára,
zapália v nás túžbu po nebeskej vlasti *
a nech nám pomáhajú nasledovať svojho Spasiteľa — a dôjsť tam, kam nás on sám predišiel.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Možno použiť formulár slávnostného požehnania


Omša v deň slávnosti

VSTUPNÝ SPEV
Mužovia galilejskí, čo stojíte a udivene hľadíte do neba? On príde tak, ako ste ho videli odchádzať, aleluja. (Sk 1, 11)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Všemohúci Bože,
naplň nás svätou radosťou a vďačnosťou,
lebo nanebovstúpenie tvojho Syna
je aj naším víťazstvom; *
pevne dúfame, že aj my, ako jeho tajomné telo,
vojdeme do večnej slávy, —
kam nás predišiel on, naša Hlava.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Alebo:

Všemohúci Bože,
veríme, že dnes tvoj jednorodený Syn
a náš Vykupiteľ vystúpil do neba; *
daj, prosíme, —
aby sme aj my túžili po nebeskom domove.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.
 
Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Večný Bože,
na slávnosť nanebovstúpenia tvojho Syna
pokorne ti prinášame túto obetu; *
daj, prosíme, —
aby táto presvätá výmena
upriamila našu myseľ na nebo.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia O nanebovstúpení
 
Ak sa recituje Rímsky kánon, použije sa vlastné znenie V spoločenstve.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta, aleluja. (Mt 28, 20)
 
PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci a večný Bože,
už na zemi nám umožňuješ
prežívať božské tajomstvá; *
prosíme ťa, naplň naše srdcia
vrúcnou túžbou žiť s osláveným Kristom, —
v ktorom naša ľudská prirodzenosť
už prebýva u teba.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Možno použiť formulár slávnostného požehnania