TRINÁSTA NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným. (Ž 47, 2)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si chcel, aby sme sa prostredníctvom
krstnej milosti stali synmi svetla; *
prosíme ťa, nedopusť, aby sme upadli do tmy bludu, —
ale pomôž nám vždy stáť vo svetle pravdy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Bože, svätými tajomstvami
v nás milostivo uskutočňuješ dielo spásy; *
daj, prosíme, —
aby naša služba pri tvojom oltári
zodpovedala svätosti tejto obety.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná 

SPEV NA PRIJÍMANIE
Dobroreč, duša moja, Pánovi
a celé moje vnútro jeho menu svätému. (Porov. Ž 103, 1)
Alebo:
Otče, prosím za nich, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal, hovorí Pán. (Jn 17, 20 – 21)

PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
nech svätá obeta, ktorú sme slávili
a z ktorej sme prijímali, zveľaďuje v nás život, *
aby sme láskou boli stále spojení s tebou —
a prinášali trvalé ovocie.
Skrze Krista, nášho Pána.