DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA

VSTUPNÝ SPEV
Daruj, Pane, pokoj tým, čo sa spoliehajú na teba,
aby sa ukázalo, že tvoji proroci sú hodnoverní;
vypočuj prosby svojho služobníka a svojho ľudu, Izraela. (Porov. Sir 36, 18)
 
Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

KOLEKTA
Bože, ty si všetko stvoril a všetko riadiš; *
zhliadni na nás a daj, aby sme ti slúžili celým srdcom —
a cítili v sebe účinky tvojho milosrdenstva.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov.

Vyznanie viery.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, vypočuj naše prosby a láskavo prijmi naše dary, *
aby to, čo každý z nás obetoval na slávu tvojho mena, —
všetkým slúžilo na spásu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Prefácia Nedeľná

SPEV NA PRIJÍMANIE
Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. (Porov. Ž 36, 8)
Alebo:
Kalich dobrorečenia, nad ktorým dobrorečíme,
je účasťou na Kristovej Krvi;
a chlieb, ktorý lámeme, je účasťou na Kristovom Tele. (Porov. 1 Kor 10, 16)
 
PO PRIJÍMANÍ
Prosíme ťa, Pane,
nech nám sila nebeských darov preniká dušu i telo, *
aby v nás neprevládali pozemské túžby, —
ale spásonosné účinky tejto sviatosti.
Skrze Krista, nášho Pána.